Bwrsarïau ac Ysgoloriaethau 2013-2014 

Mae gennym enw da iawn am ehangu mynediad i addysg uwch a chredwn na ddylai ffioedd atal myfyrwyr rhag dod.  Am y rheswm hwn,  rydym yn cynnig amrywiaeth o ysgoloriaethau a bwrsarïau i gefnogi myfyrwyr talentog o bob cefndir.  Os oes gennych y doniau a’r gallu gennych, hoffem sicrhau eich bod yn cael y cyfle i astudio yma, beth bynnag eich amgylchiadau ariannol.

Gellir lawrlwytho ffurflenni cais ar-lein trwy ddewis y Fframwaith Ysgoloriaeth au a Bwrsariau berthnasol isod.

Mae'r ysgoloriaethau a bwrsarïau ar gyfer 2013/14 a nodir yma yn berthnasol i'n campysau yng Nghaerfyrddin a Llambed.  Mae pecyn newydd o ysgolriaethau a bwrsarïau ar gyfer pob campws yn 2014/15 yn cael ei baratoi ar hyn o bryd.

Gellir cael ffurflenni cais i lawr yma.

Ar gyfer pob ymchwiliad arall, mae croeso i chi gysylltu â’r Swyddfa Ysgoloriaethau

Bwrsarïau ac Ysgoloriaethau 2013/2014

Myfyrwyr Israddedig Amser Llawn 

 • Bwrsari Y Drindod Dewi Sant – Dyfernir hwn i fyfyrwyr o gefndir incwm isel tu allan i Gymru
 • Ysgoloriaethau Adrannol – Dyfernir hwn ar gyfer perfformiad ‘cyffredinol’ myfyrwyr
 • Bwrsarïau Preswyl (myfyrwyr sy’n talu ffioedd llawn) - Ar gyfer myfyrwyr nad ydynt yn gymwys ar gyfer grantiau ffioedd dysgu ar lefel uwch
 • Bwrsarïau Preswyl (Pob myfyriwr amser llawn o’r DU a’r UE) - Mae’r bwrsari hwn yn dibynnu ar brawf modd  ar lefel is
 • Ysgoloriaethau Cyfrwng Cymraeg / Dwyieithog – Ar gyfer myfyrwyr sydd am astudio’n rhannol neu’n llawn trwy gyfrwng y Gymraeg/yn ddwyieithog
 • Ysgoloriaethau Meithrinfa – Mae’r ysgoloriaethau hwn yn dibynnu ar brawf modd.
 • Rhaglenni Profiad Gwaith - Ar gael i fyfyrwyr sy'n dymuno cael profiad gwaith perthnasol gyda chwmni/grŵp
 • Talebau Addysg – I fyfyrwyr y mae angen iddynt gael help gyda chostau sy’n gysylltiedig â’r cwrs

Myfyrwyr Israddedig Rhan-amser

 • Bwrsari Rhan-amser – I helpu myfyrwyr gyda chostau sy’n gysylltiedig â’r cwrs
 • Ysgoloriaethau Cyfrwng Cymraeg / Dwyieithog – Ar gyfer myfyrwyr sydd am astudio’n rhannol neu’n llawn trwy gyfrwng y Gymraeg/yn ddwyieithog
 • Ysgoloriaethau Meithrinfa – Mae’r ysgoloriaethau hwn yn dibynnu ar brawf modd.

Myfyrwyr Ôl-raddedig

 • Bwrsarïau Astudiaethau Ôl-raddedig - I fyfyrwyr y Deyrnas Unedig y mae arnynt angen cymorth gyda’u ffioedd

Myfyrwyr Sy'n Gadael Gofal

 • Bwrsari Myfyrwyr Sy'n Gadael Gofal - Cymorth i fyfyrwyr is-raddedig sy'n cychwyn yn y Brifysgol o gefndir gofal

Gofalwyr Ifanc

 • Bwrsari Gofalwyr Ifanc - Mae'r bwrsari yma'n ymroddedig ar gyfer gofalwyr ifanc

Myfyrwyr Anabl

 • Myfyrwyr Anabl - Cymorth i fyfyrwyr sydd angen cymorth â chostau Asesiad Diagnostig

Cysylltwch â:

Delyth Lewis
Gwasanaethau Myfyrwyr,
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant,
Campws Caerfyrddin
SA31 3EP

Ffôn: 01267 676 830

E-bost:  scholarships@ydds.ac.uk

 

Sharon Alexander
Gwasanaethau Myfyrwyr
Campws Abertawe Mount Pleasant
SA1 6ED
                                                      

Ffôn: 01792 481 123
E-bost: sharon.alexander@sm.uwtsd.ac.uk

 

Ymwadiad: Mae’r wybodaeth hon yn gywir pan y'i  cyhoeddir a gall newid.