Astudio Trwy Gyfrwng y Gymraeg

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnig cyfleoedd i fyfyriwr sy’n dymuno astudio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Cyrsiau Israddedig | Cyrsiau Ôl-raddedig

Beth sydd gan fyfyrwyr sydd eisioes yn astudio trwy gyfrwng y Gymraeg i’w ddweud?

Delyth Mclean Delyth

"Delyth Mclean ydw i a dw i’n astudio cwrs Yr Actor a’r Celfyddydau ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant.

Dw i’n hoff iawn o ganu, actio a’r cyfryngau celfyddydol ac mae’r profiad o fod yn y brifysgol yn barod wedi fy nghyffroi, gan cynnig cyfleoedd newydd i mi.

Mae bob dydd yn sialens newydd yma yn Drindod Dewi Sant a dw i wastad yn barod amdani!"

Iwan

Iwan Taylor "Fel Cymro, ac un sydd wedi cael fy’n addysgu ar hyd y blynyddoedd yn y Gymraeg, roedd parhau i astudio yn y Gymraeg yn gam naturiol a phwysig i mi. Mae’n dangos parch person at ei famiaith. 

Fel darpar athro, bydd astudio drwy gyfrwng y Gymraeg o fantais mawr i mi.

I unrhyw un sydd eisiau gweithio yng Nghymru mae’r Gymraeg yn hollbwysig gan fod darparu gwasanaeth dwyieithog wedi ymsefydlu’n farc o ansawdd. Felly, hollbwysig yw meddu ar sgiliau Cymraeg da a’r gallu i’w ddefnyddio ymhob agwedd o’m mywyd."

Pam astudio drwy’r Gymraeg?

  • Mae angen pobl ddwyieithog mewn pob math o swyddi
  • Mae gofyn mawr am bobl ifanc broffesiynol sy’n gallu gweinyddu’n ddwyieithog
  • Mae cyflogau swyddi dwyieithog ar gyfartaledd yn uwch
  • Bydd astudio trwy’r Gymraeg yn y brifysgol yn rhoi sylfaen ardderchog i’ch gyrfa