Newyddion

Cynhadledd i drafod manteision deallusol addysg ddwyieithog

Fe fydd ysgolheigion o Ganada, Gwlad y Basg, Gwlad Belg a  Chymru ymhlith y siaradwyr gwadd mewn cynhadledd i drafod manteision deallusol addysg ddwyieithog i’w chynnal ym Mhrifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant. 

Fe fydd Yr Athro Jim Cummins, o Brifysgol Toronto, Canada, Yr Athro Piet Van De Craen, Prifysgol Vrije, Brwsel a’r Cyngor Ewopreaidd, Dr Julia Barnes, Prifysgol Mondragon, Gwlad y Basg yn trafod eu gwaith ymchwil o flaen cynulleidfaoedd ar gampws Caerfyrddin y Brifysgol rhwng y 12 - 14 Medi. 

Yn ogystal, fe fydd Prif Arolygydd Addysg a Hyfforddiant Estyn yng Nghymru, Ann Keane, a Meirion Prys Jones, Prif Weithredwr Rhwydwaith i Hyrwyddo Amrywiaeth Ieithyddol, hefyd yn siarad yn y gynhadledd a drefnir ar y cyd gan y Brifysgol a Chymdeithas Addysg Ewrop y Rhanbarthau.

Meddai Dr Hywel Glyn Lewis, trefnydd y gynhadledd a Chyfarwyddwr y cwrs MA Dwyieithrwydd ac Amlieithrwydd “Prif amcan y gynhadledd yw tynnu sylw at dystiolaeth yr ymchwil ryngwladol a gynhaliwyd mewn gwledydd megis Canada sydd yn cadarnhau manteision deallusol a gwybyddol addysg ddwyieithog i blant.   Ar sail y dystiolaeth bellgyrhaeddol honno, felly, bwriedir i’r gynhadledd yrru’r agenda ieithyddol yng Nghymru a chefnogi Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg y Llywodraeth

Maentumir y bydd cael gwared ar unrhyw amheuon a phryderon sydd yn parhau ymhlith rhieni ynghylch dewis addysg ddwyieithog gyflawn i’w plant yn fodd i gynyddu’r niferoedd sydd yn rhan o’r gyfundren honno ac, o ganlyniad, nifer siaradwyr y dyfodol sydd yn greiddiol i adfywiad yr iaith

“Drwy wahodd arbenigwyr rhyngwladol i gyflwyno’r dystiolaeth bellgyrhaeddol ddiweddaraf felly, mae’r gynhadledd yn ymateb cadarnhaol i ystadegau Cyfrifiad 2011”.

Gofynnir i’r sawl sy’n dymuno mynychu’r gynhadledd i gysylltu â Dr Lewis ar 01267 676680  neu drwy ebost ar h.lewis@ydds.ac.uk.

Am fanylion pellach cysyllter â Dr Hywel Glyn Lewis 01267 676680/  07944426320

neu drwy ebost ar h.lewis@ydds.ac.uk.

Cynhadledd Rhyngwladol (PDF, 59 kb - 02.09.2013)

Cynhadledd CAER - Taflen Wybodaeth (PDF, 199 kb - 02.09.2013)

Cynhadledd CAER - Rhaglen

Ffurlfen Gofrestru

08.04.2013 Gwobr lenyddol i Tony Bianchi

Cylchlythyr Nadolig 2012

15.05.2012 Mark yn cyrraedd rhestr fer Dysgwr y Flwyddyn

20.03.2012 Darlith Goffa Tucker 2012

17.02.2012 Myfyriwr y Drindod Dewi Sant ar ras i Antarctica

19.01.2011 Ysgolhaig o Ysgol y Gymraeg ac Astudiaethau Dwyieithrwydd yn Trafod Seintiau Cymru ar Radio Wales

22.12.2010 Dr Meirion Pennar, 1944-2010

13.10.2010 Cynhadledd Ryngwladol Y Sefydliad dros Ieithoedd mewn Perygl (Foundation for Endangered Languages)

25.08.2011 Cyn fyfyriwr yn ysgrifennu llyfr mewn Japaneg ar gyfer dysgwyr Cymraeg!

Y gyfrol Gymraeg gyntaf i gael ei hyrwyddo gan Book Drum!

Cyrhaeddodd Y Mabinogion, sef diweddariad Dr Rhiannon Ifans o’r chwedlau canoloesol Cymraeg, hafan gwefan Book Drum. Dyma’r unig gyfrol mewn iaith ar wahân i’r Saesneg sydd ar y wefan hon, a chafodd Y Mabinogion le blaenllaw arni.

Gwefan lyfrau yw Book Drum lle ceir cloddfa gyfoethog o wybodaeth am lyfrau o bob math, adolygiadau, clwb darllen, a hefyd fap llenyddol rhyngweithiol. Mae pob proffil llyfr yn unigryw, yn rhoi crynodeb
o’r gyfrol, manylion am yr awdur, cefndir y gyfrol, a pham y dylech ei darllen.

Lluniwyd proffil Y Mabinogion gan Siân Cleaver, sydd wedi crynhoi casgliad trawiadol o wybodaeth gefndirol, lluniau a mapiau i ddarlunio a dehongli’r gyfrol.

I weld proffil Y Mabinogion ar Book Drum ewch i  Book Drum

Gwobr lenyddol i Tony Bianchi

 

Enillydd Cystadleuaeth Stori Fer Taliesin a Radio Cymru 2013 yw Tony Bianchi gyda’i stori ‘Twix’. Cyhoeddwyd canlyniad y gystadleuaeth ar raglen ‘Stiwdio’ ddydd Iau 14 Mawrth, ac wedi’r cyhoeddiad cafwyd darlleniad o’r stori fuddugol gan yr actor Dewi Rhys Williams. Bydd modd ei darllen yn Taliesin 148, rhifyn y Gwanwyn, a gyhoeddir cyn diwedd mis Mawrth.

 

Brodor o Northumberland yw Tony Bianchi. Daeth yn fyfyriwr i Lambed yn y chwedegau, ac yno y dysgodd Gymraeg. Dyna un o ddatblygiadau ffurfiannol ei fywyd proffesiynol. Datblygodd yn llenor meistraidd, ac enillodd ei nofel Pryfeta Wobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol Sir y Fflint a’r Cyffiniau 2007.

 

Dilynwch y ddolen hon i glywed darllediad Radio Cymru o’r stori fuddugol: http://www.bbc.co.uk/programmes/p0167700

 

Meddai Tony Bianchi: ‘Treuliais chwe blynedd yn fyfyriwr yn Llambed a chael amser godidog yno. Un o brofiadau mawr fy mywyd oedd dysgu Cymraeg yn Adran y Gymraeg yn Llambed. Bu hynny'n allweddol imi wrth ddatblygu gyrfa yn adran lenyddiaeth Cyngor Celfyddydau Cymru a medru gweithio yn y ddwy iaith, yna’n ddiweddarach fel llenor Cymraeg, a nawr wrth warchod wyrion ac wyresau. O ran gwaith a hamdden, mae fy mywyd wedi ei gyfoethogi o fod yn Llambed. Ambell waith, cewch fwy o foddhad a mwy o wefr o stori fer nag o nofel faith. Mae’r un peth yn wir am fynd i goleg bach.’